12 thg 6, 2008

Chèn các kênh truyền hình trực tuyến vào blog hoặc website

Trong bài viết trước, bạn đã biết cách chèn nhạc hoặc video vào blog. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chèn các kênh truyền hình trực tuyến vào trong blog. Việc chèn thêm các kênh truyền hình trực tuyến vào blog cũng giống như là cách chèn nhạc, video vào blog. Do đó ta cũng sử dụng đoạn mã HTML đã được giới thiệu trong bài viết trước. Ở đây ta cần biết địa chỉ phát các kênh truyền hình trực tuyến để thay vào Đường dẫn liên kết tới File video sao cho phù hợp. Địa chỉ phát các kênh truyền hình trực tuyến như sau:

VTV1: mms://210.245.126.153/VTV1/
VTV2: mms://210.245.126.153/VTV2/
VTV3: mms://210.245.126.153/VTV3/
VTV4: mms://210.245.126.153/VTV4/

VTC1: mms://www.vtc.com.vn:556/VTC1_2812
VTC2: mms://www.vtc.com.vn:556/VTC2_2813
VTC3: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC3_2814
VTC4: mms://www.vtc.com.vn:556/VTC4_2815
VTC5: mms://www.vtc.com.vn:556/VTC5_2816

HTV9: mms://www.vtc.com.vn:557/HTV9_2821
HTV : mms://203.162.1.181/HTV

VOV1: mms://210.245.0.62/vov1
VOV2: mms://210.245.0.62/vov2
VOV3: mms://www.vtc.com.vn:557/VOV3
VOV6: mms://www.vtc.com.vn:557/VOV6

Bạn thay các địa chỉ phát tương ứng này vào Đường dẫn liên kết tới File video trong đoạn mã HTML đã nói ở bài trước. Ví dụ, muốn chèn kênh VTV1 vào blog, đoạn mã sẽ như sau:

CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"
type="application/x-oleobject">Kết quả:Được viết bởi Đặng Quốc Khánh @ vào lúc 09:25,
nguồn: www.di4vn.comCác bạn có thể làm thêm theo cách này để chạy được trên Firefox:

codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715"
type="application/x-oleobject" standby="Loading Microsoft Windows Media Player
components..." classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"
name="winMediaPlayer" height="370" width="401">
value="http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=3&key=5c45689c6473bdc7e815a371025ec6ac">

pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/"
src="http://www.vtc.com.vn/detail.aspx?channel=3&key=5c45689c6473bdc7e815a371025ec6ac"
id="winMediaPlayerIDFF" autosize="1" autostart="1" clicktoplay="1"
displaysize="1" enablecontextmenu="0" enablefullscreencontrols="1"
enabletracker="1" mute="0" playcount="1" showcontrols="1" showaudiocontrols="1"
showdisplay="0" showgotobar="0" showpositioncontrols="1" showstatusbar="1"
showtracker="1" height="370" width="410">


Ví dụ:
Cảm ơn bạn đã đến thăm Blog của tôi, hãy thêm RSS feed của tôi vào Blog, Website hoặc chương trình đoc RSS của bạn để cập nhật thông tin nhanh hơn

http://cuasotinhoc.blogspot.com/2007/12/chn-cc-knh-truyn-hnh-trc-tuyn-vo-blog.html

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Get the Manual of Tests Study king, software test and practical exam cram for all PDF-certification tests, it happens with the warranty. If errors do report the same day by the King of testing.

Test Guide, IT Exams King,
RealExams
, BrainDumps