21 thg 10, 2015

Harvesting Hydroponic Bibb Lettuce

Harvesting Hydroponic Bibb Lettuce 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21YI3exfi4s

Không có nhận xét nào: